نژادپرستی اروپایی

در دام حیله گران نیفتیم
در جایی دیدم یکی از عزیزان این جمله را از چرچیل نقل کرده بود:
اگر فرانسه بمیرد، زیبایی خواهد مرد
اگر آلمان بمیرد، قدرتمندی مرده است
اگر بریتانیا بمیرد، سیاست میمیرد
اما اگر عرب بمیرد، خیانت خواهد مرد (وینستون چرچیل)
خوب است عزیزان هر جمله ای را که می بینند بدون تجزیه و تحلیل نقل نکنند. تنها پیام این مطلب خودخواهی و نژادپرستی یک جنایتکار جنگی انگلیسی است، نه پند یک حیکم فرزانه. طبق این گفتار، فرانسه مساوی با زیبایی است، در حالیکه اگر نگاهی به جنایات استعماری فرانسه در طور چند صد سال در کشورهای آفریقایی و آسیایی بیندازیم خواهیم دید که تاریخ فرانسه ننگین و سراسر جنایت و دزدی و غارتگری و خونریزی و تجاوز است. فط در الجزایر یک میلیون مسلمان را به فجیع ترین وضع قتل عام کردند. آلمان مظهر خونریزی و نژادپرستی است. آلمان به نازیسم و فاشیم شناخته می شود. ده ها میلیون کشته و صدها ملیون مجروح و آواره و قحطی و سیه روزی مردم دنیا در جنگ های جهانی هدیه آلمان به بشریت بود. انگلیس رسواتر و ننگین تر از آن است که از جنایاتش نمونه نقل شود. مگر جز جنایت و قتل و غارت و استعمار در تاریخ برخوردهای انگلیس با ملت های دیگر چیزی دیگری یافت می شود؟ انگلیسی که به روباه پیر مکار معروف است. یکی از ثمرات شجره خبیثۀ انگلیس دولت صهیونیستی اسرائیل است. هرجنایتی که اسرائیل مرتکب می شود انگلیس و آمریکا و فرانسه که حامیان اصلی آن هستند شریکند. چرچیل خود یکی از بدترین جنایتکاران جنگی است که دامنۀ جنایات او به ملت ما هم رسید و میلیون ها نفر از هموطنان ما بر اثر قحطی و دیگر مصایبی که چرچیل بانی آن بود نابود شدند و یکی از علل اصلی عقب ماندگی کشور هام همین روباه مکار است. چرچیل کسی بود که در جنگ جهانی دستور داد چند شهر را با سکنه آن بمباران کردند بطوری که همه اهالی آن نابود شدند. بله آنها نام غارتگری خود را زیبایی، نام آدمکشی و قتل عام خود را قدرتمندی و نام حیله گری خود را سیاست می گذارند. آنها باید این حرف ها را بگویند و انتظاری جز این از آنها نیست، اما چرا ما حرف های آنها را همچون یک سخن حکیمانه نقل و تکرار کنیم؟ ما از حکام خودفروخته و بی غیرت عرب دل خوشی نداریم، اما وقتی غربی های از خیانت عرب سخن می گویند اشاره شان به مبارزان مسلمان است و گرنه حکام عرب که نوکران حلقه بگوش انگلیس و دیگر قدرتهای غربی بودند و هستند و هرگز به آنها خیانت نمی کنند. برخی ها می کوشند نوعی نفرت نژادی بین ایرانی و عرب ایجاد کنند، باید به هوش باشیم فریب آنا را نخوریم. ما با مردم مسلمان عرب مشکلی نداریم. آنها برادران و خواهران ما هستند. حزب اللهی که افتخار جهان اسلام است عرب است. مبارزان شیعه عراقی که با تروریست های تکفیری دلاورانه و افتخار آمیز می جنگند عرب هستند. مردم نجیب عراق که در مراسم اربعین آن گونه از ما با جان و دل پذیرایی می کنند عرب هستند. ما نژاد پرست نیستیم، بنا بر این با هیچ قوم و ملتی چه عرب و چه اروپایی دشمنی نداریم. ما با ظلم و جنایت و بی عدالتی مخالفیم از هر جا و از هر قومی که باشد و البته بیشترین ستم و ویرانی دنیا از قدرتهای غربی بوده و هست، ضمن اینکه حکام مزدور عرب را هم نوکران و ماموران این قدرتها و موجوداتی نفرت انگیز و مشمئز کننده می دانیم، اما با این حال حتی در مبارزه با اینها با چرچیل کثیف همصدا و همسخن نمی شویم.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست