فرق محو و محق و صحو

سوال: لطفا اگر ممکن است فرق محو و محق و صحو را به زبان قابل فهم توضیح بدین در چند جمله.

پاسخ
محو و محق دو درجه از فناهستند. فنا یعنی یعنی عارف چنان غرق در شهود حق باشد که خود را نبیند. خود را ندیدن درجاتی دارد. درجۀ نخست آن را محو گویند درجه برتر را محق گویند. درجه برتر این است که ندیدن خود را نیز نبیند که از آن به فناء فنا تعبیر می شود. صحو که به معنای هوشیاری است به بقای بعد الفنا اشاره دارد که بالاتر از فنا است. در اینجا نیز عارف غرق تماشای حق است، اما به مقام جمع الجمع رسیده است، دیدن حق او رااز دین مظاهرش باز نمی دارد. مظاهر را به عنوان جلوه های نور او می بیند.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست