جنبش نرم افزارى، نهضت توليد علم و آزاد انديشى

دكتر فنايي اشكوري: قواعد اخلاقی تفکر را باید به درستی رعایت کرد
استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی براین باور است که فرد بایدقواعد اخلاقی در تفکر و باور خود از جمله انصاف، حقیقت جویی و دوری از تعصب را رعایت کند.

دکتر محمد فنایی اشکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد قواعد و ضوابط تفکر و باور گفت: قواعد و ضوابط حاکم بر تفکر و باور دو دسته اند. یکدسته قواعد منطقی است که در دانش منطق از آن بحث میشود و اگر بخواهیم فکر ونتیجه درستی عایدمان بشود باید از این قواعد منطقی باور و تفکر تبعیت کنیم.
وی یادآور شد: اگر در اجرا و عوامل آن قواعد دچار خطا شویم آن را مغالطه میگویند. یعنی سرپیچی از همان قواعدتفکر و باور است. البته این مغالطه و سرپیچی گاهی ممکن است عمدی و گاهی هم ممکن است ناخواسته باشند.
استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: دسته دوم قواعد اخلاقی و ارزشی است کهبرای رسیدن به واقعیت، ارزیابی تفکر یا سخن یا نقطه نظر الزامی است. این دسته قواعد اخلاقی که فرد باید درتفکر و باور خود رعایت کند انصاف، حقیقت جویی، دوری از تعصب و امثال اینهاست.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی درباره اینکه آیا این قواعد و ضوابط جهان شمول هستند، اظهار داشت:بله این قواعد و ضوابط جهان شمول هستند. ساختار طبیعی فکر بشر پیرو قواعد منطقی هستند.
فنایی در پایان یادآور شد: این قواعد بیشتر در بعد اخلاقی است که ارزشها و اخلاق عام انسانی مورد نظر است و آنهاشرط لازم تفکر و شناخت خود و رسیدن به خدا هستند.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست