مرور تگ

کارآمدی دین

کارآمدی دین از نگاه امام خمینی

دیدگاه دکتر محمد فنایی‌اشکوری دربارۀ کارآمدی دین از نگاه امام خمینی، در روزنامه همشهری نظر امام‌خمینی(ره) در بارۀ کارآمدی دین، شاخص و برجسته است و امام با قاطعیت به کارآمدی دین اعتقاد دارند. هم به لحاظ نظری و تئوریک به آن رسیدند و بیان…