مرور تگ

والتر استیس

درآمدی بر فلسفه عرفان

درآمدی بر فلسفۀ عرفان: تحلیل و نقد دیدگاه های والتر استیس در کتاب "عرفان و فلسفه" بر مبنای فلسفه و عرفان اسلامی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، زمستان 1393، 230 صفحه. چند دوره تدریس فلسفۀ عرفان با محوریت کتاب عرفان و فلسفه…