مرور تگ

هاشمی شاهرودی

شخصیت علمی و اخلاقی آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی

از چه زمانی با آیت الله شاهرودی آشنا شدید؟ یکی از اساتیدم آیت الله سید نور الدین اشکوری از شاگردان شهید آیت الله سید محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علیه بود. بنده در نوجوانی با دو کتاب فلسفتنا و اقتصادنا شهید صدر آشنا بودم. با آشنایی با…