مرور تگ

نژادپرستی اروپایی

نژادپرستی اروپایی

در دام حیله گران نیفتیم در جایی دیدم یکی از عزیزان این جمله را از چرچیل نقل کرده بود: اگر فرانسه بمیرد، زیبایی خواهد مرد اگر آلمان بمیرد، قدرتمندی مرده است اگر بریتانیا بمیرد، سیاست میمیرد اما اگر عرب بمیرد، خیانت خواهد مرد (وینستون چرچیل)…