مرور تگ

نظریۀ همراهی برهان و عرفان و قرآن

روش شناسی حکمت متعالیه

بررسی نظریۀ همراهی برهان و عرفان و قرآن در حکمت متعالیه   ویژگی برجستۀ حکمت متعالیه آن است که ملاصدرا از روش ها و منابع گوناگون معرفتی در بنای نظام حکمی خود بهره می برد. فلسفۀ مشائی،اشراقی، کلام و عرفان و در رأس همه متون دینی قرآن و سنت،…