مرور تگ

نظام

کارآمدی دین از نگاه امام خمینی

دیدگاه دکتر محمد فنایی‌اشکوری دربارۀ کارآمدی دین از نگاه امام خمینی، در روزنامه همشهری نظر امام‌خمینی(ره) در بارۀ کارآمدی دین، شاخص و برجسته است و امام با قاطعیت به کارآمدی دین اعتقاد دارند. هم به لحاظ نظری و تئوریک به آن رسیدند و بیان…