مرور تگ

نسبت عقلانیت

عقلانیت و مقتضیات آن

1. عقلانیت چیست و چه تمایزی با عقل دارد؟ عقل (reason/intellect) قوه فاهمه آدمی است. عقل قوه تفکر است که برتر از حس و خیال است و ویژگی آن درک مفاهیم و قضایای کلی است. به مدد کلیات است که عقل قادر به تفکر است. عقلانیت (rationality)عقل ورزی،…