مرور تگ

نحوه مصاحبه

زندگی و اندیشه در گفتگویی صمیمی

آنچه در پی می آید گفتگوی دوستانۀ جمعی از طلاب با دکتر محمد فنائی اشکوری است که پس از تدوین و ویراستاری در چند قسمت در اختیار خوانندگان می گذاریم. کار اصلی روزانه شما چیست؟ تدریس، تحقیق، نگارش، راهنمایی دانشجویان و طلاب کار اصلی من است. شرکت…