مرور تگ

میلاد امام زمان مقاله

ایده مهدویت

مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید                 که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش             زده‌ام فالی و فریادرسی می‌آید زآتش وادی ایمن نه منم خرم و بس               موسی آنجا به امید قبسی می‌آید هیچ کس…