مرور تگ

مواجهه با علوم جدید

مواجهه دین دارانه با علوم جدید

مقاله مواجهه دین دارانه با علوم جدید چكيده بحث از نسبت علم و دين ومناقشات برخاسته از آن در غرب مسيحي و مادي، تاريخي پرماجرا دارد. پس از تفوق علم و به حاشيه رفتن دين در عصر جديد، تفكر مادي بر ابعاد مختلف حيات بشري از جمله بر جهان‌بيني علمي…