مرور تگ

معرفت شناسی قرآنی

معرفت شناسی جامع نگر قرآنی و تأثیر آن بر علوم انسانی

گفت و گو با دکتر محمد فنائی اشکوری 1.ارتباط علوم انسانی با معرفت شناسی چیست؟ به عبارت دیگر، معرفت شناسی چه تأثیری بر علوم انسانی دارد؟ علوم وابسته به روش شناسی (methodology) هستند و روش شناسی مبتنی بر معرفت شناسی است و به این طریق علوم…