مرور تگ

مستقل

آزاد و مستقل اندیشی از ضروریات تفکر فلسفی است

استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اظهار داشت روحیه آزاد اندیشی و آزاد فکری و مستقل اندیشی روحیه‏ای است که برای اهالی فلسفه ضروری است و باید بانیان و متصدیان و مروجان فرهنگ کشور در ایجاد و پرورش چنین روحیه ‏ای کوشش کنند. دکتر محمد…