مرور تگ

مثبت

تأثیرات الگو سازی مثبت و منفی رسانه‏ ها

استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اظهار داشت: متأسفانه تأثیر الگوی منفی بیش از الگوی مثبت است، زیرا برای پیروی از الگوی منفی تلاش و کوشش برای بدست آوردن چیزی یا رسیدن به جایی لازم نیست. با پیروی از الگوی منفی چیزی بدست نمی آوری،…