مرور تگ

متون

عرفان اسلامی در متون عالمان شیعی

بی‌شک بُعد باطنی و عرفانی اسلام در آمـوزه های شیـعی بسیار پررنگ است، اما این امر در متون درسی رایج در عرفان اسلامی چندان منعکس نیست. ازاین‌رو، بایسته بود که منتخباتی از آثار عرفای برجستۀ شیعه استخراج و تنظیم، و به‌عنوان متنی…