مرور تگ

قلب سلیم

انواع و احوال قلب در قرآن کریم

در قرآن کریم قلب گوهر وجود آدمی و هستۀ مرکزی آن است و توجه عرفای اسلامی به موضوع قلب ناشی از اهتمام قرآن کریم به آن است. شناخت انواع و ویژگی های قلب در قرآن اهمیت شایانی در معرفت النفس و در پی آن در سلوک عرفانی دارد. از این رو مروری اجمالی…