مرور تگ

فلسفه پژوهی

فلسفه آموزی، فلسفه پژوهی، فلسفه ورزی

در گفت و گوی خبر گزاری مهر با دکتر محمد فنائی اشکوری: 1-تفاوت فلسفه ورزی با فلسفه خوانی چیست؟ بنده در گفتگویی بین "فلسفه آموزی"، "فلسفه پژوهی" و "فلسفه ورزی" فرق گذاشتم. فلسفه آموزی، مثل آموزش هر علم دیگری آشنائی با موضوعات، مفاهیم، مسائل و…