مرور تگ

فلسفه و کاربرد آن

زادگاه فلسفه عقل خدادادی انسان است نه یونان

خبرگزاری فارس: دکتر فنایی اشکوری استاد دانشگاه در پاسخ به برخی اظهارات که مبانی فلسفی را متخذ از یونان و در تعارض با قرآن می‌دانند، گفت: زادگاه فلسفه، عقلی انسانی است که خداوند به همه داده و ما برای دینداری عالمانه به تفکر عقلی محتاجیم. به…