مرور تگ

فلسفه شهید مطهری

سیرۀ فلسفی شهید مطهری

با گرامیداشت یاد و خاطرۀ متفکر شهید استاد مطهری توجه شما را به گفتگوی زیر دربارۀ سیرۀ فلسفی شهید مطهری جلب می کنیم. خبرنگار آیین و اندیشۀ خبرگزاري فارس: محمد فنايي اشكوري با بيان اينكه شهيد مطهري فلسفه را در خدمت حل مسائل فكري مستحدثه بكار…