مرور تگ

فقط خدا می تونه

قضاوت شتابزده

1-درچه بستر اجتماعی قضاوت عجولانه شکل می گیرد و نهادینه می شود؟ داوری یا برپایه عقل صورت می گیرد، یا برپایه جهل. داوری برپایه عقل نتیجه روند تعقل و خردورزی است، بنابراین نمی تواندعجولانه باشد؛ بلکه نیازمند مطالعه، تحقیق و تفکر است. اما…