مرور تگ

فرهنگ

فرهنگ امانت داری

دکتر محمد فنائی اشکوری عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در مورد ابعاد مختلف امانتداری به خبرنگار مهر گفت: هر چیز ارزشمندی که به انسان سپرده باشند و از او انتظار مراقبت و حفاظت از آن را داشته باشند، انسان مسئول است به…

جایگاه مسجد و کارکرد آن در فرهنگ اسلامی

مسجد همچنانکه از نام آن پیداست در اصل مکان سجده  و محل عبادت است. نماز در مسجد بسیار پرفضیلت تر از نماز در مکان های دیگر است. مسلمانان ترجیح می دهند نمازشان را حتی المقدور در مسجد اقامه کنند. جایگاه مسجد و کارکرد آن در فرهنگ اسلامی…