مرور تگ

غرب

اسلام، غرب، خشونت و تروریسم

مفهوم جهاد در اسلام را که همراه با خشونت است چطور توجیه می کنید؟ آنچه روی آن توافق و اجماع است جهاد دفاعی است. بسیاری از فقها جهاد ابتدایی را متعلق به زمان حضور امام می دانند. جهاد دفاعی همانطور که از اسمش پیدا است دفاع است که حق مسلم هر…

ريشه‌های فكری مقابله غرب با اسلام

محمد فنايی ‌اشكوری، عضو هيئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)، به بيان سخنانی درباره ريشه‌های توهين به مقدسات اسلامی در جهان غرب پرداخت و اظهار كرد: به نظر بنده بخش عمده‌ای از تصويری كه افكار عمومی غرب و از جمله جريان‌های سياسی از…