مرور تگ

عشق

عرفان و صلح

هرديني علاوه بر تعليمات ظاهري، ابعادي باطني دارد که به آن عرفان مي گويند. عرفان يا تصوف جرياني است که به بعد باطني اسلام توجه دارد. از اصول مسلم تعاليم اسلامي توجه جدي به اهميت صلح و همزيستي مسالت آميز در بين انسان هاست و يکي از اهداف…

صدای سخن عشق

به نظر شما مهمترین پیام دین چیست؟ دین برای نجات و کمال انسان است. یکی از مفاهیم بنیادی در این زمینه مفهوم محبت است. از مهمترین آموزه های دین که کمتر به آن توجه می شود و یا نادیده گرفته می شود، محبت است. در خداشناسی مفهوم محبت اهمیت بسیاری…