مرور تگ

عرفان کاذب

عرضه ضعيف عرفان شيعی، عامل مهم گسترش عرفان کاذب

گفت‌وگوی ماهنامه اخبار شیعیان (شمار 93، مرداد 1392) با دکتر محمد فنايي اشکوری لطفاً در ابتدا ضمن ارائه يک تعريف کوتاه از عرفان، بفرماييد اينکه وقتي در جامعه از عرفان سخن گفته مي‌شود، منظور چيست؟ عرفان يک پديده جهانی است. يعني شما در همه…