مرور تگ

عرفان چیست

تعریف عرفان

تعریف شما از عرفان چیست؟ عرفان شناخت قلبی خداوند و مظاهر اوست که از راه طهارت دل حاصل می شود. عارف با تزکیه نفس و تطهیر دل، می کوشد به باطن عالم راه پیدا کند؛ از غیبت به حضور  و از علم حصولی به علم حضوری برسد. گوهر عرفان توحید است. خدا…