مرور تگ

عرفان غیر دینی

حکایت شبه عرفان های نوظهور

عرفان اصیل و شبه عرفان عرفان، به معناي عامش نوعي معرفت باطنی شهودی، قلبی، اشراقی یعنی غیر استدلالی و غیر حسی و غیر تجربی است که متعلقش خداوند متعال و امور قدسی است. به عبارت دیگر، عرفان راه یافتن به باطن دین است. این معرفت شهودی از راه نوعی…