مرور تگ

عرفان به معنی معرفت

عرفان به معنی معرفت است

به گزارش مرکز خبر حوزه، دکتر محمد فنايي اشکوري در ابتداي نشست حقيقت عرفان و عرفان حقيقي و خاستگاه عرفان اسلامي که در سالن شهيد صدر مجتمع آموزش عالي امام خميني(ره) برگزار شد، طي سخناني گفت:‌ عرفان به معني معرفت و واژه‌‌اي ديني است که در کتاب…