مرور تگ

عرفان اسلامی

فلسفۀ عرفان در ترازوی نقد

چکیده فلسفه تفکرِ عقلی روش‌مند و نظام‌مند دربارۀ هر موضوعی است. یکی از موضوعات مورد علاقۀ فیلسوفان در طول تاریخ، عرفان یا تجربۀ عرفانی بوده است. عرفا در فرهنگ‌ها و سنت‌های گوناگون مدعی راه‌یافتن به باطن عالم و اسرار هستی بوده‌اند. برخی…

عرفان اسلامی در متون عالمان شیعی

بی‌شک بُعد باطنی و عرفانی اسلام در آمـوزه های شیـعی بسیار پررنگ است، اما این امر در متون درسی رایج در عرفان اسلامی چندان منعکس نیست. ازاین‌رو، بایسته بود که منتخباتی از آثار عرفای برجستۀ شیعه استخراج و تنظیم، و به‌عنوان متنی…