مرور تگ

عدالت

عدالت قضایی

دکتر محمد فنایی اشکوری در مورد عدالت قضایی و برابری اجرای اجکام برای همگان در اسلام به خبرنگارمهر گفت: عدالت در اسلام بسیار اهمیت دارد بویژه در مکتب تشیع. خداوند صفات بی شماری دارد ولی از این صفات بارز عدالت جزو اصول دین تشیع قرار گرفته…

عرفان و صلح

هرديني علاوه بر تعليمات ظاهري، ابعادي باطني دارد که به آن عرفان مي گويند. عرفان يا تصوف جرياني است که به بعد باطني اسلام توجه دارد. از اصول مسلم تعاليم اسلامي توجه جدي به اهميت صلح و همزيستي مسالت آميز در بين انسان هاست و يکي از اهداف…

وجود امام چه ضرورتی دارد؟

اندیشه ورزی پیرامون انتظار منجی و آیندۀ جهان گفت و گو با دکتر محمد فنائی اشکوری وجود امام چه ضرورتی دارد؟ امامت ادامۀ نبوت است. خداوند دو کار مهم در عالم کرده است: یکی خلقت و دیگری هدایت که از طریق بعثت انبیا است. ما فقط در اصل آفرینش به…

آیین کشورداری

یک نظام حکومتی موفق و پیشرو چهار رکن اصلی دارد. دو رکن در سیاست خارجی و دو رکن در سیاست داخلی. در صورتی که این ارکان مختل و متزلزل و ناکارآمد باشند آن نظام ضعیف و آسیب پذیر است. دو رکن در سیاست خارجی عبارتند از: 1. قدرت دیپلماسی 2. قدرت…