مرور تگ

ظهور

وجود امام چه ضرورتی دارد؟

اندیشه ورزی پیرامون انتظار منجی و آیندۀ جهان گفت و گو با دکتر محمد فنائی اشکوری وجود امام چه ضرورتی دارد؟ امامت ادامۀ نبوت است. خداوند دو کار مهم در عالم کرده است: یکی خلقت و دیگری هدایت که از طریق بعثت انبیا است. ما فقط در اصل آفرینش به…