مرور تگ

شبهه

پاسخ به پرسش های مخالفان فلسفه

استاد محترم سلام علیکم. در یکی از کانال های ضد فلسفه یکی از مخالفان فلسفه تحت عنوان "سوالاتی از فیلسوفان" هشت سؤال طرح کرده که به نظر او فیلسوفان نمی توانند به آن ها جواب دهند و اینگونه به نظر خودش فلسفه را ابطال و محکوم کرده است. اگر ممکن…