مرور تگ

ساختار سیاسی جهان اسلام

ساختار سیاسی جهان اسلام و ایران

گفتگوی رادیو سلام فیلیپین با دکتر  فنایی اشکوری این گفتگوی رادیویی در تاریخ 16/4/1394 در دانشکدۀ ارتباطات دانشگاه یو پی مانیل صورت گرفت. مصاحبه کننده پروفسور وادی جول کیپلی رئیس دانشکدۀ اسلام شناسی این دانشگاه بود. این گفتگو دو بخش داشت.…