مرور تگ

روایات

فقه و علوم عقلی تقابلی ندارند/ روایات اهل بیت(ع)مشوق تفکر عقلی است

فقه و علوم عقلی تقابلی ندارند/روایات اهل بیت(ع)مشوق تفکر عقلی است کسانی که با طرح تقابل بین علوم عقلی و معارف اهل بیت(ع)، به عقل ستیزی قداست می دهند نمی دانند با عقل ستیز معرفی کردن مکتب اهل بیت به این مکتب که بیش از هر مکتبی مشوق عقلانیت…