مرور تگ

حیات علمی امام

نگاهی کوتاه به حیات علمی امام خمینی

امام سيد روح الله موسوي خمينی (1281 ـ 1368ش) فقيه، عارف و از فيلسوفان برجسته معاصر است. جايگاه رفيع رهبري سياسي و ديني و مرجعيت فقهي او موجب شده است که جنبه فلسفي ايشان آنچنان‌که شايسته است، شناخته نشود؛ در حالي که امام خميني پيش از اينها…