مرور تگ

حکمت حماسه عاشورا

حکمت حماسۀ عاشورا

لطفا قدری دربارۀ جایگاه حماسۀ عاشورا در فرهنگ شیعه توضیحی بفرمایید. حماسۀ عاشورا و نهضت سالار شهیدان (ع) از عناصر اصلی هویت بخش به فرهنگ شیعی است. به عبارت دیگر، عاشورا شناسنامه و پرچم تشیع است. بعثت پیامبر و فلسفۀ نبوی و همینطور واقعۀ غدیر…