مرور تگ

حسد

حسادت و پیامدهای آن در عرصۀ اجتماعی

دکتر محمد فنائی اشکوری در پاسخ به پرسش های خبرگزاری مهر ریشه حسادت و چشم و هم چشمی در وجود انسان به کجا بر می گردد؟ حسادت و چشم هم چشمی دقیقا یک چیز نیستند. کسی که مرض حسادت دارد از موفقیت  دیگران ناخرسند می شود و رنج می برد. البته این…