مرور تگ

حجاب

حجاب

آیا حجاب از احکام قطعی اسلامی است یا یک رسم عربی است؟   برگرفته از کتاب  شرح این هجران بی‌شک حجاب از احکام قطعی اسلام است که در قرآن و روایات بر آن تأکید شده و در سیرۀ معصومان نیز بسیار اهمیت داشته است. حجاب پوشش فاخر است که با آن شخصیت و…