مرور تگ

جوهری حرکت جوهری حرکت جوهری حرکت جوهری حرکت جوهری حرکت جوهری حرکت جوهری حرکت جوهری حرکت جوهری حرکت جوهری حرکت جوهری حرکت جوهری حرکت جوهری حرکت جوهری ت جوهری حرکت جوهری

حرکت جوهری و پیدایش نفس

آقای دکتر ضمن تشکر از وب سایت خوب و جامع شما اینجانب به دلیل علاقه به مباحث صدرا سوالی در این زمینه برایم پیش آمده با این مضمون که: در بحث حرکت جوهری و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس، تقدم و تاخر با کدامیک است؛ یعنی اول حرکت جوهری…