مرور تگ

جهادی

مهندسی جهاد فرهنگی

جهاد فرهنگی چیست و چه نسبتی بین فرهنگ و جهاد می توان قائل شد؟ فرهنگ حاکم بر انقلاب اسلامی فرهنگ جهادی است، زیرا انقلاب ما بدنبال تغییرات سطحی و روبنایی یا صرفا تغییرات سیاسی و اقتصادی نبوده، بلکه در پی آن بوده و هست که فلک را سقف بشکافد و…