مرور تگ

جنگ

عرفان و صلح

هرديني علاوه بر تعليمات ظاهري، ابعادي باطني دارد که به آن عرفان مي گويند. عرفان يا تصوف جرياني است که به بعد باطني اسلام توجه دارد. از اصول مسلم تعاليم اسلامي توجه جدي به اهميت صلح و همزيستي مسالت آميز در بين انسان هاست و يکي از اهداف…

وجود امام چه ضرورتی دارد؟

اندیشه ورزی پیرامون انتظار منجی و آیندۀ جهان گفت و گو با دکتر محمد فنائی اشکوری وجود امام چه ضرورتی دارد؟ امامت ادامۀ نبوت است. خداوند دو کار مهم در عالم کرده است: یکی خلقت و دیگری هدایت که از طریق بعثت انبیا است. ما فقط در اصل آفرینش به…