مرور تگ

جملات قصار

صد دسته گل از گلشن حکمت

یکصد جمله و عبارت کلیدی در حوزه های معرفتی گوناگون برگرفته از مصاحبه ها و مقالات دکتر محمد فنائی اشکوری گزینش و تنظیم از رابعۀ لرستانی فلسفه 1. فلسفه، تفکر عقلی روشمند و نظام مند در هر موضوعی است. پایان فلسفه مرگ عقلانیت و تفکر است. 2.…