مرور تگ

جامعه

آزادی فقط فقدان دیکتاتوری نیست / باید تمرین آزادی کنیم

بحث و بررسی درخصوص ابعاد مختلف موضوع «آزادی» در گفتگو با دکتر محمد فنائی اشکوری، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). کسانی که به صاحبان قدرت انتقاد می کنند وقتی خود به قدرت می رسند همانگونه عمل می کنند که صاحبان قدرت عمل می…