مرور تگ

تعریف عرفان

عرفان اسلامی و رسالت حوزه علمیه

آموختن علوم عرفانی غیر از تربیت عرفانی و عارف شدن است. این ها دو کار متمایز هستند و ملازمه ای بین آنها نیست؛ اما آموختن علوم عرفانی هم لازم و سودمند است. همانطور که اشاره شد یکی از ابعاد مهم دین بعد عرفانی آن است و یکی از مشرب ها و رویکردها…

تعریف عرفان

تعریف شما از عرفان چیست؟ عرفان شناخت قلبی خداوند و مظاهر اوست که از راه طهارت دل حاصل می شود. عارف با تزکیه نفس و تطهیر دل، می کوشد به باطن عالم راه پیدا کند؛ از غیبت به حضور  و از علم حصولی به علم حضوری برسد. گوهر عرفان توحید است. خدا…