مرور تگ

تحول علوم

انفاق علمی

خبرگزاری شبستان: "پیامبر طبیبی است که در شهر و روستا و به دنبال مریض می گردد تا معالجه اش کند. انبیا در دفترشان نمی نشینند تا مردم مراجعه کنند و پس از پرداخت حق ویزیت اجازه ملاقات یابند، بلکه در کوی و برزن در جستجوی بیمار می گردند." این…