مرور تگ

اسلام شناسی

ريشه‌های فكری مقابله غرب با اسلام

محمد فنايی ‌اشكوری، عضو هيئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)، به بيان سخنانی درباره ريشه‌های توهين به مقدسات اسلامی در جهان غرب پرداخت و اظهار كرد: به نظر بنده بخش عمده‌ای از تصويری كه افكار عمومی غرب و از جمله جريان‌های سياسی از…