مرور تگ

اسلامی سازی علوم امروزی و امروزی سازی علوم اسلامی

اسلامی سازی علوم امروزی و امروزی سازی علوم اسلامی

این مصاحبه در فصلنامه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پویا شماره ۱۴ آذرماه ۱۳۸۸ منتشر شده است. فرهنگ پویا: با تشکر از حضرت‌عالی که فرصت این مصاحبه را فراهم کردید، به عقیدة‌ جناب‌عالی از لحاظ تاریخی، بحث وحدت حوزه و دانشگاه به چه زمانی برمی‌گردد؟…