مرور تگ

ارسطو

تأثیرپذیری فیلسوفانی مانند «آکویناس» و «اوکام» از ابن سینا آشکار است/ تأثیر ابن سینا بر الهیات مسیحی

دکتر محمد فنایی اشکوری با بیان اینکه تأثیر ابن سینا قبل از هر چیزی بر الهیات مسیحی بوده است و تأثیرپذیری فیلسوفانی مانند «توماس آکویناس» و «ویلیام اوکام» از او آشکار است، گفت: تأثیر ابن سینا بر غرب فقط در فلسفه نیست، بلکه در علوم طبیعی، طب…