مرور تگ

اخلاق

اخلاق در قهقرا

فنایی اشکوری در گفت وگو با شبستان: عرضه شعائر بدون اخلاق تصویر دین را مخدوش و مسیر عرفان را مسدود می کند. خبرگزاری شبستان: اگر در جامعه ای بدون اینکه اخلاق جایگاهی داشته باشد، شعائر پررنگ شود، نه تنها تصویر درستی از دین ارایه نمی شود بلکه…

گنج آزاد اندیشی و رنج های نابرده ای که باید برد

اندیشه و تفکر راه است برای نیل به حق و حقیقت. بنا بر این، ارتباط وثیقی بین آزاد اندیشی و حقیقت خواهی هست. آزاد اندیشی مقتضی بهره گیری از راه هایی است که به حقیقت منتهی می شود و طرد و رفض موانعی که در راه رسیدن به حقیقت وجود دارد.